وبلاگicon
وبلاگ شخصی دکتر محمدرضا بختیاری
دکتر محمدرضا بختیاری
تماس با من: bakhtiari09@gmail.com
درباره من
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ شخصی دکتر محمدرضا بختیاری (Dr Mohammad Reza Bakhtiari)
كارنامك

تحصيلات

 • دكتري تخصصي (PhD) بيوتكنولوژي- انستيتو پاستور  1380  (رتبه 1 در آزمون ورودي)
 • دكتري علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-1372
 • گواهي دوره مالکيت فکري (Intellectual Property) از سازمان جهاني مالکيت فکري- سويس
 • گواهي دوره پيشرفته مالکيت صنعتي (Industrial Property) از مركز مالكيت فكري دانشگاه استراسبورگ- فرانسه
 • گواهي دوره بیوتکنولوژی و مالکیت فکری  (Biotechnology & Intellectual Property) سازمان جهاني مالکيت فکري- سويس
 • گواهي دوره حقوق مالكيت فكري در اروپا B&B آلمان
 • گواهي دوره پيشرفته حقوق مالكيت فكري براي كشورهاي درحال توسعه- هند
 • طي دوره كامل شنا زير نظر فدراسيون
زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • بیوتکنولوژی پزشکی با گرایش  Bioprospecting
 • حقوق مالکیت فکریاختراعات بیوتکنولوژی و دارویی  
 • حقوق مالکیت فکری و منابع ژنتیک
 • عوامل مؤثر بر توسعه فناوري در كشورهاي در حال توسعه

عضویت در مجامع علمی

 • عضو انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 • عضو فدراسيون بيوتکنولوژي اروپا

 • عضو انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران

تجارب کاری و اجرایی

 • خدمت خارج از مركز در اداره آزمايشگاه هاي بهداشتي- استان مركزي- محلات از 1372 تا 1373
 • مدیر مالکیت فکری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1383 تا 1389
 • مدیر کل دانش و مالکیت فکری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1390
 • عضو شوراي مالکیت فکری دانشگاه تهران و پژوهشگاه ملي زيست فناوري و مهندسي ژنتيك
 • عضو هیئت نمایندگی ایران در هفتمین نشست کمیته بین الدول حقوق مالکیت فکری و منابع ژنتیک، دانش سنتی وفلکلور- ژنو- 2005
 • مدیر گروه بیوتکنولوزی پزشکی و صنایع دارویی سازمان سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374 تا 1387
 • عضو كميته تدوين آيين نامه حمايت از نوآوران وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
 • عضو كميته داوري تخصصي بيوتكنولوژي در جشنواره خوارزمي (جوان و بين المللي)
 • عضو كميته تدوين استانداردهای آزمايشگاه تشخيص ملكولي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374
 • عضو گروه استاندارد، حقوق، و اخلاق زیستی کارگروه تخصصی وزارت علوم در شورایعالی زیست فنآوری
 • دبير علمي كنگرة بين المللي خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران از 1387
 • عضو كميسيون طرحهاي تأييديسازمان سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1388
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374
 • برگزاري سمينارها و كارگاههاي متعدد علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و  تشخيص ملكولي در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور
 • برگزاري سمينارها و كارگاههاي متعدد مالكيت فكري و ثبت اختراع در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور

طرحهاي تحقيقاتي

 1. همكار طرح پژوهشي بررسي عملكرد  دو نوع نوار گلوكومتر (Glucose V وHaemoglucotest)(مجري: پروفسور فريدون عزيزي)- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركزتحقيقات غدد درون ريز- 1372  
 2. همكار طرح پژوهشي بررسي ميزان پاسخدهي لنفوسيتهاي T به فيتوهماگلوتينين و كانكاناوالين-آ در مبتلايان به  ديابت غير وابسته به انسولين-(مجري:  دكتر حسين عليمحمديان)انستيتو پاستور ايران- بخش ايمونولوژي-1371تا1372       
 3. همكار طرح مستمر جمع آوري و شناسايي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كنندة محصولات نوين بيوتكنولوژي(مجري: دكتر نسرين معظمي) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران-پژوهشكده بيوتكنولوژي- مركز كلكسيون قارچها و باكتريهاي عفوني و صنعتي ايران1373-  ادامه دارد
 4. مجري طرح پژوهشي توليد داروي سيكلوسپورينسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژيمرداد1374تا خرداد1379
 5. توليد آنزيم آلفا گالاكتوزيداز(مجري: دكتر مسعود فلاح پور)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژياسفند1374تاتيرماه 1379
 6. همكار طرح پژوهشي توليد آزمايشگاهي اسيد لاكتيك(مجري: دكتر سعيد ميردامادي)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي-شهريور1376تا  خرداد1379
 7. مجري طرح تاييدي "ابتكار در عكسبرداري ميكروسكوپي با وسايل ساده" -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران1379
 8. همكار طرح پژوهشي توليد نيمه صنعتي تدوين دانش فني اسيد لاكتيك-(مجري: دكتر سعيد ميردامادي)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي
 9. مجري مشترك طرح پژوهشي توليد آنزيم اوره آز- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژياسفند 80تا مهر 1383
 10. همكار طرح نيمه صنعتي جايگزيني SCP بجاي پودر ماهي- (مجري: مهندس مهران کياني)- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و  پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - خرداد 80 تا 83
 11. مجري مشترك طرح پژوهشي توليد آزمايشگاهي آنزيم گلوكز اكسيداز-سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي-

انتشارات علمي

الف:  كتب

1) ترجمه کتاب بررسي آزمايشگاهي و باليني مايعات بدن -1372- تهران -  ناشرانتشارات بشري

2) ترجمه کتاب اختلالات غدد متابوليك -1373 تهران -  ناشرانتشارات بشري

3) ترجمه کتاب اختلالات آب و الكتروليت -1373 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

4) ترجمه کتاب اختلالات دستگاه ايمني، عفوني، و بافت همبند - 1373 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

5) ترجمه کتاب بيماريهاي نئوبلاستيك(سرطان)- 1374 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

6) تأليف كتاب درس باكتري شناسي براي كارگاههاي آموزشي- 1378- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

7) تأليف كتاب درس قارچ شناسي براي كارگاههاي آموزشي1378- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

8) ويراستاري علمي فصل بيوسنسورها در كنترل و پايش فرآيندهاي زيستي از كتاب بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي فرآيندهاي تخميري- 1389-ناشر: مؤسسه انتشارات ستايش

9) تأليف كتاباصول مالكيت فكري و حمايت از اختراع- 1390- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

ب: مقالات منتشر شده در مجلات فارسي:

1)نقش خود ايمني در آغاز آترواسكلروز- پزشكي امروز - شماره 114 - آبان 1374

2) اثرات ديابت بر دستگاه ايمني - پزشكي امروز - شماره 103 - شهريور 1374

3) بيوتكنولوژي چيست؟ - پزشكي امروز - شماره 135 - ارديبهشت 1375

4) پيشرفتهاي تازه در زمينة ديابت - پزشكي امروز - شماره 171 - دي 1375

5) عكسبرداري ميكروسكوپي با وسايل ساده- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 9- شهريور 1379-  صفحات61-63

6) اساس و طبقه بندي روشهاي تشحيص ملكولي با استفاده از DNA - تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 14- ارديبهشت1380-  صفحات21-26

7) خون مصنوعي (Artificial Blood)- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 15- مرداد1380-  صفحات61-64

8) اصول و كاربرد زيست تراشه­ها(Microarrays) و ريزآرايه­ها (Biochips)- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 18- بهمن1380-  صفحات57-59

9) مديريت جامع كيفيت (TQM) درآزمايشگاههاي تشخيص طبي- مهندسي پزشكي- ضميمة شمارة 18- 1381

10)جداسازی و بهینه سازی میکروارگانیسمهای تجزیه کننده هگزامین مجله علوم دانشگاه تهران- جلد 29 (1382)- شماره 2 (245-233)

11)نحوه نگارش اختراع به منظور ثبت پتنت مجله رشد فناوری- جلد 2(1385)- شماره 7 (27-24)

12) عملكرد مطلوب آزمايشگاهي (GLP) در آزمايشگاه تشخيص ملكولي- آزمايشگاه و تشخيص- شماره 2 (18- 12)- 1388

13) آخرين معيارهاي پاتوژنز و تشخيص ديابت. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 6 (14-7)- 1389

14) ارزش تشخيصي هموگلوبين A1C. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 10 (9-6)- 1390

15) معيارهاي 2011 تشخيص ديابت مليتوس. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 11 (9-8)- 1390

ج: مقالات منتشر شده در مجلات لاتين:

 1) Fallahpour M., Moazami N., Mirdamadi S., Mesgarian R., Vossoughi M., and Bakhtiari M.R.; Kinetic Behavior of alpha-galactosidase produced by Absidia griseola. World Journal of Microbiology & Biotechnology 18: 649-653, 2002

2) Mirdamadi S., Sadeghi H., Sharafi N., Fallahpour M., Aziz Mohseni F., and Bakhtiari M.R.; Comparison of Lactic Acid Isomers Produced by Fungal and Bacterial Strains. Iranian Biomedical Journal 6 (2&3): 69-75, 2002

3) Samiee S., Moazami N., Haghighi S., Aziz Mohseni F., Mirdamadi S., and  Bakhtiari M.R.; Screening of Lovastatin by Filamentous Fungi. Iranian Biomedical Journal 7, 1: 29-33, 2003

4) Bakhtiari M.R., Moazami N., Fallahpour M., and Mirdamadi S.; Production and Purification of Cyclosporin A from Fermentation Broth of T. inflatum. Scientia Iranica 10, 3: 367-371, 2003

5) Faezi Ghasemi M, Bakhtiari M.R., Fallahpour M, Noohi A, Moazami N, and Amidi Z; Screening of Urease Production by Aspergillus niger. Iranian Biomedical Journal 8, 1: 47-50, 2004

6) Bakhtiari M.R., Faezi Ghasemi M, Fallahpour M., Moazami N. and Amidi Z; Medium optimization by orthogonal array designs for urease production by Aspergillus niger PTCC5011. Process Biochemistry 41 (2006) 547-551

7) Morteza Rezapour, Seyed Kamran Bagheri, Maryam Rashtchi, and Mohammad Reza Bakhtiari; The Iranian patenting system: An introduction. World Patent Information 29 (2007) 250-254

8) A. Ashoori, B. Moshiri, A. Khaki-Sedigh, and M. R. Bakhtiari, “Model Predictive Control of a Nonlinear Fed-batch Fermentation Process: Penicillin Production”, Journal of Process Control. 19, 7 (2009), 1162-1173  

9) A. Ashoori, B. Moshiri, A.Ramezani, M. R. Bakhtiari, and A. Khaki-Sedigh, , “pH Control of Penicillin Fermentation Process using Predictive approach, Systems Science journal. 35, 1 (2009), 65-74  

د: مقالات ارائه شده به همايشهاي علمي داخلي:

1) تخليص سيكلوسپورين A از مايع كشت قارچT.inflatum - گزارش اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 391-395

2) بهينه سازي ويژكيهاي پلت قارچ  A.griseola براي كاربرد در صنعت قند- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 1517-1520

3) مقايسة سينتيك آنزيم آلفاگالاكتوزيداز آزاد و تثبيت شده در هيدروليز PNPG- گزارشمقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 1536-1542

4) توليد اسيد لاكتيك با استفاده از تثبيت سلول زنده- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 453-458

5) تثبيت آنزيم بتاگالاكتوزيداز و توليد شير بدون لاكتوز- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378-صفحات 1543-1547

6)جداسازي و آداپته كردن ميكروارگانيسمهاي تجزيه كنندة هگزامين-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1812-1816

7)جداسازي و آداپته كردن ميكروارگانيسمهاي تجزيه كنندة فرمآلدئيد-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1817-1822

8)بررسي ويژگيهاي سه سوية توليدكنندة آلفاگالاكتوزيداز براي هيدروليزز رافينوز در فرآيند توليد شكر-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1823-1828

9) اصول و كاربرد زيست تراشه­ها(Microarrays) و ريزآرايه­ها (Biochips) در بيوتكنولوژي- گزارش مقالات همايش علميكاربردي نانوتكنولوژي، انقلاب صنعتي آينده- اسفند 1380- تهران - ايران

10) کاربرد آنزیم آلفاگالکتوزیداز برای رفع مشکل رافینوز در صنایع غذایی- گزارش مقالات سیزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران- صفحه 177-176- مهر 1381- تهران

11) آزمایشگاه مینیاتوری گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 74- مهر 1381- تهران

12) معرفی برخی فنآوریهای جدید در زمینه سنجشهای ایمنی گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 75- مهر 1381- تهران

13) استفاده از آپتامر به جای آنتی بادیهای مونوکلونال در تشخیصهای مولکولی گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 79- مهر 1381- تهران

14) ریزآرایه های DNA گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 101- مهر 1381- تهران

15)بررسي ويژگيهاي بيوراكتور و شرايط مناسب براي هيدروليز رافينوز ملاس بوسيلة رافيناز تثبيت شده- گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 20-22

16)تصفية بيولوژيك پساب حاوي فرمآلدئيد به روش فيلتر چكنده- گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 111-114

17)غربالگري توليد اوره آز توسط سويه هاي آسپرژيلوس نايجر-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 253-255

18)تجزية بيولوژيك فرمآلدئيد موجود در پساب صنعتي توسط ميكروارگانيسمها-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحات 279-288 - شهريور1382

19)تجزية هگزامین توسط باکتریهای تثبیت شده در راکتور چکنده با جریان برگشتی-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحات ؟ 28-283 - شهريور1382

20) تاریخچه آزمایشهای بر بالین بیمار- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 69- دیماه 1383- تهران

21) فنآوریهای بکار رفته در آزمایشهای بر بالین بیمار- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 70- دیماه 1383- تهران

22) Point of Care Testing در آزمایشگاه تشخیص طبی- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 71- دیماه 1383- تهران

23) آزمونهای بر بالین بیمار(POCT): ضوابط و تضمین کیفیت- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 72- دیماه 1383- تهران

24) بهینه سازی محیط کشت غوطه ور تولید آنزیم اوره آز توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه PTCC 5011  به روش تاگوچی- گزارش مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی- صفحه 99- مهرماه 1383- مشهد

25) مقایسه فعالیت آنزیم اوره آز در فراکسیونهای مختلف کشت قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه PTCC 5011 - گزارش مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی- صفحه 144- مهرماه 1383- مشهد

26)تخلیص و تعیین ویژگیهای آنزیم اوره آز تولید شده توسط آسپرژیلوس نایجرPTCC 5011-گزارش مقالات چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحه 503- مرداد1384- کرمان

27) آشنایی با کاربردهای پزشکی نانو گزارش مقالات چهارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 59O - بهمن 1384- تهران

28) تعیین فاصله مرجع برای لیپیدهای خون گزارش مقالات چهارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحهO - بهمن 1384- تهران

29) مقایسه تطبیقی مراحل ثبت اختراع در اتحادیه اروپا، ژاپن، و امریکا گزارش مقالات نخستین همایش علمی کاربردی ثبت نوین - صفحه 20- پاییز 1385- تهران

30) استانداردها در آزمایشگاه یا بخش تشخیص ملکولی گزارش مقالات پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- صفحه 26- دیماه 1385- تهران

31) اجازة آگاهانه قبلي در تحقيقات پزشكي- گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران-31 صفحه -  24 تا 27 بهمن 1386- تهران

32) آخرين استانداردهاي تشخيصي ديابت مليتوس- گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران-31 صفحه 50-  24 تا 27 بهمن 1386- تهران

33) فناوري زيست­تراشه و آزمايشگاه تشخيص طبي- گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران-31 صفحه101-  24 تا 27 بهمن 1386- تهران

34) روشهاي نوين تشخيص ملكولي - گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران-31 صفحه126-24 تا 27 بهمن 1386- تهران

35) كاربردهاي نانوتكنولوژي در آزمايشگاه باليني- گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران-31 صفحه122-  24 تا 27 بهمن 1386- تهران

36) مكانيزمهاي ملكولي عوارض ديابت قندي گزارش مقالات دومين كنگرة بين المللي و هفتمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران- صفحه O69-31 فروردين تا 3 ارديبهشت 1388- تهران

37) انتخاب رويكرد مناسب براي انتشار نتايج پژوهش- گزارش مقالات دومين كنگرة بين المللي و هفتمين كنگرة كشوريارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران- صفحه O47- 31 فروردين تا 3 ارديبهشت 1388- تهران

38)   استفاده از منابع اطلاعات فناوري - گزارش مقالات سومين كنگرة بين المللي و هشتمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران- صفحه O11- 1 تا 3 ارديبهشت 1389- تهران

39)   نقش آزمايشگاههاي باليني در پزشكي شخصي- گزارش مقالات سومين كنگرة بين المللي و هشتمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران- صفحه O32-1 تا 3 ارديبهشت 1389- تهران

40)  بيماريهاي نوروژدژنراتيو همراه با ديابت مليتوس- گزارش مقالات سومين كنگرة بين المللي و هشتمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت خدمات تشخيص پزشكي ايران- صفحه O81-1 تا 3 ارديبهشت 1389- تهران

41)  بررسي ماهوي اختراعات دارويي و نقش آن در تسهيل دسترسي به دارو - گزارش مقالات همايش حقوق مالکيت صنعتي- صفحه 7- 10 تا 11 يبهشت 1391- تهران

42)  رابطه قدرت قوانين مالکيت فکري با توسعه فناوري - گزارش مقالات همايش حقوق مالکيت صنعتي- صفحه 65- 10 تا 11 يبهشت 1391- تهران

43) تازه هاي مالکيت فکري و ثبت ختراع – دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران- 1 تا 3 خرداد- تهران- ايران


ر) مقالات ارايه شده به همايشهاي علمي خارجي:

1) Medium optimization by orthogonal array designs for urease production by Aspergillus niger PTCC 5011- 12th European Congress on Biotechnology, Agust 21-24, 2005, Copenhagen, Denmark

2) Microbial production of Alpha-galactosidase for enzyme therapy of flatulence- 6th Iranian congress of gastroenterology and hepatology (ICGH6)- Page 27- Autumn 2006- Mashad- Iran

3) The Role of intellectual property in Technology Transfer and Development. Proceedings of APCTT-IROST Seminar on Planning & Implementing International Technology Transfer, October 21, 2007, Tehran, Iran

4) Design and characterization of a simulated immobilized enzyme for raffinose removal in beet molasses. 13th European Congress on Biotechnology, September 16-19, 2007, Barcelona, Spain

5) Protoplast fusion technique in Tolypocladium inflatum for increasing Cyclosporine production. 13th European Congress on Biotechnology, September 16-19, 2007, Barcelona, Spain

6) Model Predictive Control of a Nonlinear Fed-batch Fermentation Process. IEEE, 10th International Conference on Robotics, Automation, Control, and Vision (ICARCV 2008), Dec. 17-20, 2008, Hanoi, Vietnam

7) pH Control of a Fed-batch Fermentation Process using Model Predictive Control. 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC (ICCS 2008), Sept. 9-12, 2008, Wroclaw, Poland.

8) Protection of biotech, medical and pharmaceutical inventions in the patent law of Iran. International Advanced Training Course on Intellectual Property Rights (IPR) for NAM and Other Developing Countries, 12-17 July 2010, New Delhi, India

9) Patentability of biotechnological and medical invention in Iran.         1st Biotechnology World Congress, 14-15 February 2012, Dubai, United Arab Emirates

10) Important laboratory tests in diabetic nephropathy. 5th International Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, 23-26 April 2012, Tehran, Iran

11) Biological and clinical experiments on compact disks. 5th International Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, 23-26 April 2012, Tehran, Iran

 

اختراعات ثبت شده

 • عكسبرداري ميكروسكوپي با استفاده از تجهيزات ساده. 54409 ايران، 18/8/87
 •   بهينه­ سازي توليد آنزيم گلوكزاكسيداز.  60233 ايران، 6/5/88

 

 

سايقه تدريس

رديف

نام درس

مقطع

دانشكده

دانشگاه

ملاحظات

1

نقش باكتريها در بيوتكنولوژي پزشكي

دكتري تخصصي

پزشكي

تربيت مدرس

 

2

كنترل كيفي فرآورده­هاي بيولوژيك

كارشناسي ارشد

پيراپزشكي

علوم پزشكي ايران

 

3

روشهای نوین بیوتکنولوژی

كارشناسي ارشد

پيراپزشكي

علوم پزشكي ايران

 

4

کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی

دکتری تخصصي

دامپزشكي

تهران

 

5

میکروب شناسی کاربردی

کارشناسی ارشد

زيست فناوري

مالك اشتر

 

6

تخلیص پروتئين

کارشناسی ارشد

زيست فناوري

مالك اشتر

 

7

ژنتیک ملکولی پیشرفته

کارشناسی ارشد

زيست فناوري

مالك اشتر

 

8

زیست شناسی سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد

زيست فناوري

مالك اشتر

 

9

بیوتکنولوژی جانوري

كارشناسي

علوم

شاهد

 

10

بیوتکنولوژی ميكروبي

کارشناسی ارشد

علوم

شاهد

 

11

بیوتکنولوژی دارويي

کارشناسی ارشد

علوم

شاهد

 

12

حقوق زيست فناوري

كارشناسي ارشد

حقوق

علامه طباطبايي

 

13

فرآيندهاي بيوتكنولوژي

دكتري تخصصي

بيوتكنولوژي

انستيتو پاستور

 

14

مالكيت فكري در زيست فناوري

دكتري تخصصي

 فناوريهاي نوين  علوم پزشكي تهران  
 15

كنترل كيفي فرآورده ­هاي بيولوژيك

 کارشناسی ارشد  پيراپزشكي  علوم پزشكي تهران  
16 حقوق مالکيت معنوي، تکنولوژي و تجارت-توسعه  کارشناسی ارشد  مديريت علامه طباطبايي   
  فرآورده هاي ميكروبي دكتري تخصصي  بيوتكنولوژي  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران   

 
 میکروب شناسی کاربردی دكتري تخصصي  بيوتكنولوژي  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران   

 

آشنايي با زبا‌نهاي خارجي

انگلیسی: خوب

فرانسه: متوسطلینک
آخرين مطالب کریسمس مبارک عضوین انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی IFCC جایگاه ایران در نوآوری و رقابت پذیری جهانی در رثای مسعود مسعود رفت..... سخنان مهم رییس جمهور انقضای پتنت Ritonavir اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح استفساریه بند د ماده 4 قانون ثبت اختراعات انقضای پتنت های دارویی - هفته دوم ژوئن 2013 افتتاح آزمایشگاه پزشکی بیوتک
کلمات کلیدی وبلاگ compulsary licsencing (۱) diabetes (۱) dr mohammad reza bakhtiari (۱) gci (۱) gii (۱) tqm (۱) trips (۱) آزمایشگاه تشخیص طبی (۱) آموزش (۱) اختراعات دارویی (۱) استفساریه بند د (۱) اصلاحات (۱) انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی (۱) برنامه های مدون (۱) بیماری (۱) بیوتکنولوژی (۱) پتنت (۱) پیوندهای مفید (۱) تایید گواهی بازآموزی (۱) تخیل (۱) تریپس (۱) تمدید پروانه مسئولیت فنی (۱) ثبت ژن (۱) حمایت از فرش دستباف (۱) خدمات آزمایشگاهی (۱) خیال پردازی (۱) دسترسی به دارو (۱) دنیای سوفی (۱) دوره های آموزشی (۱) دیابت (٢) دیابت ملیتوس (۱) رقابت پذیری (۱) روز جهانی مالکیت فکری (۱) روز حهانی دیابت (۱) زیست فناوری (۱) سازمان ملی (۱) شاخص نوآوری (۱) طب آزمایشگاهی (۱) علوم آزمایشگاهی (۱) عوارض (۱) فلسفه (۱) فناوری (۱) قانون ثبت اختراعات (۱) لینکهای مفید (۱) مالکیت صنعتی (۱) مالکیت فکری (۳) مجلس (۱) مدیریت جامع کیفیت (۱) نقد قانون ثبت اختراع (۱) نوآوری (۱) نورودژنراتیو (۱) همایش حقوق مالکیت صنعتی (۱) هموگلوبین a1c (۱) کارشناسی (۱) کنگره ارتقاء کیفیت (۱) کنگره ژنتیک (۱)
پيوندها American Society for Clinical Laboratory Science -ASCLS Annals of Laboratory Medicine Bio Med Cenrtal Clin Chem Archive CLSI Convention on Biological Diversity Eur-Lex EUROIMMUN Find Medical Associations & Societies in the U.S.A Global Competitiveness Report Global Innovation Index Highwire Stanford University Intech Interactive Health Tutorials International Property Rights Index International Union for Conservation of Nature Iranian Biomedical Journal IUCN Red List of Threatened Species Lab Tests Online LabMedicine Laboratory Organizations & Associations LABORATORY SCIENCE RESOURCES Longman Dictionary of Contempory English Medscape MIT Open Course Ware National Center for Biotechnology Information Nature Medicine Phlebotomy Reference Laboratory Services for Health Care Organizations Social Science Research Network The Internet Picture Dictionary Thyroid Disease Educational Library Unit Conversions Vitamin Update WHO Publications Your Medical Detective ادراه ثبت اختراعات ايران آزمايشگاه مرجع سلامت آزمون میرز-بریگز ( MBTI ) انجمن بيوشيمي ايران انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي ايران انجمن زبانشناسي ايران پيش بيني وضعيت هواي تهران تبيان خاطرات مهاجرت برای پسرمان خليل احمدي دانلود کتاب های صوتی درگاه خدمات الكترونيك ايران ديكشنري دیوان حافظ راز آفرینش راوي حکايت باقي زبان و ترجمه سايت مالكيت فكري سازمان پژوهشها شجرياني ها شهربَراز طرح حمایت از ترویج مالکیت فکری فال حافظ فرانسه و زبان فرانسوی قرآن کريم قنبري ماشين حسابي مجله اينترنتي برترينها مجله تشخيص آزمايشگاهي محاسبه قد و وزن مناسب محمد حسین نعیمی مرکز تحقيقات بيماريهاي کليوي و مجاري ادراري میلاد ربانی اصفهانی نقد فيلم نهج البلاغه Better Medicine
How open is innovation? • Article
Research Policy, Volume 39, Issue 6, 1 July 2010, Pages 699-709
Dahlander, L.; Gann, D.M.