كارنامك

تحصيلات

 • دكتري تخصصي (PhD) بيوتكنولوژي- انستيتو پاستور  1380  (رتبه 1 در آزمون ورودي)
 • دكتري علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-1372
 • گواهي دوره مالکيت فکري (Intellectual Property) از سازمان جهاني مالکيت فکري- سويس
 • گواهي دوره پيشرفته مالکيت صنعتي (Industrial Property) از مركز مالكيت فكري دانشگاه استراسبورگ- فرانسه
 • گواهي دوره بیوتکنولوژی و مالکیت فکری  (Biotechnology & Intellectual Property) سازمان جهاني مالکيت فکري- سويس
 • گواهي دوره حقوق مالكيت فكري در اروپا B&B آلمان
 • گواهي دوره پيشرفته حقوق مالكيت فكري براي كشورهاي درحال توسعه- هند
 • طي دوره كامل شنا زير نظر فدراسيون
زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • بیوتکنولوژی پزشکی با گرایش  Bioprospecting
 • حقوق مالکیت فکریاختراعات بیوتکنولوژی و دارویی  
 • حقوق مالکیت فکری و منابع ژنتیک
 • عوامل مؤثر بر توسعه فناوري در كشورهاي در حال توسعه

عضویت در مجامع علمی

 • عضو انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 • عضو فدراسيون بيوتکنولوژي اروپا

 • عضو انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران

تجارب کاری و اجرایی

 • خدمت خارج از مركز در اداره آزمايشگاه هاي بهداشتي- استان مركزي- محلات از 1372 تا 1373
 • مدیر مالکیت فکری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1383 تا 1389
 • مدیر کل دانش و مالکیت فکری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1390
 • عضو شوراي مالکیت فکری دانشگاه تهران و پژوهشگاه ملي زيست فناوري و مهندسي ژنتيك
 • عضو هیئت نمایندگی ایران در هفتمین نشست کمیته بین الدول حقوق مالکیت فکری و منابع ژنتیک، دانش سنتی وفلکلور- ژنو- 2005
 • مدیر گروه بیوتکنولوزی پزشکی و صنایع دارویی سازمان سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374 تا 1387
 • عضو كميته تدوين آيين نامه حمايت از نوآوران وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
 • عضو كميته داوري تخصصي بيوتكنولوژي در جشنواره خوارزمي (جوان و بين المللي)
 • عضو كميته تدوين استانداردهای آزمايشگاه تشخيص ملكولي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374
 • عضو گروه استاندارد، حقوق، و اخلاق زیستی کارگروه تخصصی وزارت علوم در شورایعالی زیست فنآوری
 • دبير علمي كنگرة بين المللي خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران از 1387
 • عضو كميسيون طرحهاي تأييديسازمان سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1388
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران از 1374
 • برگزاري سمينارها و كارگاههاي متعدد علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و  تشخيص ملكولي در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور
 • برگزاري سمينارها و كارگاههاي متعدد مالكيت فكري و ثبت اختراع در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور

طرحهاي تحقيقاتي

 1. همكار طرح پژوهشي بررسي عملكرد  دو نوع نوار گلوكومتر (Glucose V وHaemoglucotest)(مجري: پروفسور فريدون عزيزي)- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركزتحقيقات غدد درون ريز- 1372  
 2. همكار طرح پژوهشي بررسي ميزان پاسخدهي لنفوسيتهاي T به فيتوهماگلوتينين و كانكاناوالين-آ در مبتلايان به  ديابت غير وابسته به انسولين-(مجري:  دكتر حسين عليمحمديان)انستيتو پاستور ايران- بخش ايمونولوژي-1371تا1372       
 3. همكار طرح مستمر جمع آوري و شناسايي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كنندة محصولات نوين بيوتكنولوژي(مجري: دكتر نسرين معظمي) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران-پژوهشكده بيوتكنولوژي- مركز كلكسيون قارچها و باكتريهاي عفوني و صنعتي ايران1373-  ادامه دارد
 4. مجري طرح پژوهشي توليد داروي سيكلوسپورينسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژيمرداد1374تا خرداد1379
 5. توليد آنزيم آلفا گالاكتوزيداز(مجري: دكتر مسعود فلاح پور)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژياسفند1374تاتيرماه 1379
 6. همكار طرح پژوهشي توليد آزمايشگاهي اسيد لاكتيك(مجري: دكتر سعيد ميردامادي)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي-شهريور1376تا  خرداد1379
 7. مجري طرح تاييدي "ابتكار در عكسبرداري ميكروسكوپي با وسايل ساده" -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران1379
 8. همكار طرح پژوهشي توليد نيمه صنعتي تدوين دانش فني اسيد لاكتيك-(مجري: دكتر سعيد ميردامادي)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي
 9. مجري مشترك طرح پژوهشي توليد آنزيم اوره آز- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژياسفند 80تا مهر 1383
 10. همكار طرح نيمه صنعتي جايگزيني SCP بجاي پودر ماهي- (مجري: مهندس مهران کياني)- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و  پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - خرداد 80 تا 83
 11. مجري مشترك طرح پژوهشي توليد آزمايشگاهي آنزيم گلوكز اكسيداز-سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- پژوهشكده بيوتكنولوژي-

انتشارات علمي

الف:  كتب

1) ترجمه کتاب بررسي آزمايشگاهي و باليني مايعات بدن -1372- تهران -  ناشرانتشارات بشري

2) ترجمه کتاب اختلالات غدد متابوليك -1373 تهران -  ناشرانتشارات بشري

3) ترجمه کتاب اختلالات آب و الكتروليت -1373 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

4) ترجمه کتاب اختلالات دستگاه ايمني، عفوني، و بافت همبند - 1373 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

5) ترجمه کتاب بيماريهاي نئوبلاستيك(سرطان)- 1374 -  تهران -  ناشرانتشارات بشري

6) تأليف كتاب درس باكتري شناسي براي كارگاههاي آموزشي- 1378- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

7) تأليف كتاب درس قارچ شناسي براي كارگاههاي آموزشي1378- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

8) ويراستاري علمي فصل بيوسنسورها در كنترل و پايش فرآيندهاي زيستي از كتاب بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي فرآيندهاي تخميري- 1389-ناشر: مؤسسه انتشارات ستايش

9) تأليف كتاباصول مالكيت فكري و حمايت از اختراع- 1390- ناشر: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

ب: مقالات منتشر شده در مجلات فارسي:

1)نقش خود ايمني در آغاز آترواسكلروز- پزشكي امروز - شماره 114 - آبان 1374

2) اثرات ديابت بر دستگاه ايمني - پزشكي امروز - شماره 103 - شهريور 1374

3) بيوتكنولوژي چيست؟ - پزشكي امروز - شماره 135 - ارديبهشت 1375

4) پيشرفتهاي تازه در زمينة ديابت - پزشكي امروز - شماره 171 - دي 1375

5) عكسبرداري ميكروسكوپي با وسايل ساده- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 9- شهريور 1379-  صفحات61-63

6) اساس و طبقه بندي روشهاي تشحيص ملكولي با استفاده از DNA - تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 14- ارديبهشت1380-  صفحات21-26

7) خون مصنوعي (Artificial Blood)- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 15- مرداد1380-  صفحات61-64

8) اصول و كاربرد زيست تراشه­ها(Microarrays) و ريزآرايه­ها (Biochips)- تشخيص آزمايشگاهي- شمارة 18- بهمن1380-  صفحات57-59

9) مديريت جامع كيفيت (TQM)درآزمايشگاههاي تشخيص طبي- مهندسي پزشكي- ضميمة شمارة 18- 1381

10)جداسازی و بهینه سازی میکروارگانیسمهای تجزیه کننده هگزامین مجله علوم دانشگاه تهران- جلد 29 (1382)- شماره 2 (245-233)

11)نحوه نگارش اختراع به منظور ثبت پتنت مجله رشد فناوری- جلد 2(1385)- شماره 7 (27-24)

12) عملكرد مطلوب آزمايشگاهي (GLP) در آزمايشگاه تشخيص ملكولي- آزمايشگاه و تشخيص- شماره 2 (18- 12)- 1388

13) آخرين معيارهاي پاتوژنز و تشخيص ديابت. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 6 (14-7)- 1389

14) ارزش تشخيصي هموگلوبين A1C. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 10 (9-6)- 1390

15) معيارهاي 2011 تشخيص ديابت مليتوس. آزمايشگاه و تشخيص- شماره 11 (9-8)- 1390

ج: مقالات منتشر شده در مجلات لاتين:

 1) Fallahpour M., Moazami N., Mirdamadi S., Mesgarian R., Vossoughi M., and Bakhtiari M.R.; Kinetic Behavior of alpha-galactosidase produced by Absidia griseola. World Journal of Microbiology & Biotechnology 18: 649-653, 2002

2) Mirdamadi S., Sadeghi H., Sharafi N., Fallahpour M., Aziz Mohseni F., and Bakhtiari M.R.; Comparison of Lactic Acid Isomers Produced by Fungal and Bacterial Strains. Iranian Biomedical Journal 6 (2&3): 69-75, 2002

3) Samiee S., Moazami N., Haghighi S., Aziz Mohseni F., Mirdamadi S., and  Bakhtiari M.R.; Screening of Lovastatin by Filamentous Fungi. Iranian Biomedical Journal 7, 1: 29-33, 2003

4)Bakhtiari M.R., Moazami N., Fallahpour M., and Mirdamadi S.; Production and Purification of Cyclosporin A from Fermentation Broth of T. inflatum. Scientia Iranica10, 3: 367-371, 2003

5) Faezi Ghasemi M, Bakhtiari M.R., Fallahpour M, Noohi A, Moazami N, and Amidi Z; Screening of Urease Production by Aspergillus niger. Iranian Biomedical Journal 8, 1: 47-50, 2004

6) Bakhtiari M.R., Faezi Ghasemi M, Fallahpour M., Moazami N. andAmidi Z; Medium optimization by orthogonal array designs for urease production by Aspergillus niger PTCC5011. Process Biochemistry41 (2006) 547-551

7) Morteza Rezapour, Seyed Kamran Bagheri, Maryam Rashtchi, and Mohammad Reza Bakhtiari; The Iranian patenting system: An introduction. World Patent Information 29 (2007) 250-254

8) A. Ashoori, B. Moshiri, A. Khaki-Sedigh, and M. R. Bakhtiari, “Model Predictive Control of a Nonlinear Fed-batch Fermentation Process: Penicillin Production”, Journal of Process Control. 19, 7 (2009), 1162-1173  

9) A. Ashoori, B. Moshiri, A.Ramezani, M. R. Bakhtiari, and A. Khaki-Sedigh, , “pH Control of Penicillin Fermentation Process using Predictive approach, Systems Science journal. 35, 1 (2009), 65-74  

د: مقالات ارائه شده به همايشهاي علمي داخلي:

1) تخليص سيكلوسپورين A از مايع كشت قارچT.inflatum- گزارش اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 391-395

2) بهينه سازي ويژكيهاي پلت قارچ  A.griseola براي كاربرد در صنعت قند- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 1517-1520

3) مقايسة سينتيك آنزيم آلفاگالاكتوزيداز آزاد و تثبيت شده در هيدروليز PNPG- گزارشمقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 1536-1542

4) توليد اسيد لاكتيك با استفاده از تثبيت سلول زنده- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378- صفحات 453-458

5) تثبيت آنزيم بتاگالاكتوزيداز و توليد شير بدون لاكتوز- گزارش مقالات اولين همايش ملي بيوتكنولوژي 1378-صفحات 1543-1547

6)جداسازي و آداپته كردن ميكروارگانيسمهاي تجزيه كنندة هگزامين-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1812-1816

7)جداسازي و آداپته كردن ميكروارگانيسمهاي تجزيه كنندة فرمآلدئيد-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1817-1822

8)بررسي ويژگيهاي سه سوية توليدكنندة آلفاگالاكتوزيداز براي هيدروليزز رافينوز در فرآيند توليد شكر-گزارش مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي مهر1380- صفحات 1823-1828

9) اصول و كاربرد زيست تراشه­ها(Microarrays) و ريزآرايه­ها (Biochips) در بيوتكنولوژي- گزارش مقالات همايش علميكاربردي نانوتكنولوژي، انقلاب صنعتي آينده- اسفند 1380- تهران - ايران

10) کاربرد آنزیم آلفاگالکتوزیداز برای رفع مشکل رافینوز در صنایع غذایی- گزارش مقالات سیزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران- صفحه 177-176- مهر 1381- تهران

11) آزمایشگاه مینیاتوری گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 74- مهر 1381- تهران

12) معرفی برخی فنآوریهای جدید در زمینه سنجشهای ایمنی گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 75- مهر 1381- تهران

13) استفاده از آپتامر به جای آنتی بادیهای مونوکلونال در تشخیصهای مولکولی گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 79- مهر 1381- تهران

14) ریزآرایه های DNA گزارش مقالات اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 101- مهر 1381- تهران

15)بررسي ويژگيهاي بيوراكتور و شرايط مناسب براي هيدروليز رافينوز ملاس بوسيلة رافيناز تثبيت شده- گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 20-22

16)تصفية بيولوژيك پساب حاوي فرمآلدئيد به روش فيلتر چكنده- گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 111-114

17)غربالگري توليد اوره آز توسط سويه هاي آسپرژيلوس نايجر-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي شهريور1382- صفحات 253-255

18)تجزية بيولوژيك فرمآلدئيد موجود در پساب صنعتي توسط ميكروارگانيسمها-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحات 279-288 - شهريور1382

19)تجزية هگزامین توسط باکتریهای تثبیت شده در راکتور چکنده با جریان برگشتی-گزارش مقالات سومين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحات ؟ 28-283 - شهريور1382

20) تاریخچه آزمایشهای بر بالین بیمار- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 69- دیماه 1383- تهران

21) فنآوریهای بکار رفته در آزمایشهای بر بالین بیمار- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 70- دیماه 1383- تهران

22) Point of Care Testing در آزمایشگاه تشخیص طبی- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 71- دیماه 1383- تهران

23) آزمونهای بر بالین بیمار(POCT): ضوابط و تضمین کیفیت- گزارش مقالات سومین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 72- دیماه 1383- تهران

24) بهینه سازی محیط کشت غوطه ور تولید آنزیم اوره آز توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه PTCC 5011  به روش تاگوچی- گزارش مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی- صفحه 99- مهرماه 1383- مشهد

25) مقایسه فعالیت آنزیم اوره آز در فراکسیونهای مختلف کشت قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه PTCC 5011- گزارش مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی- صفحه 144- مهرماه 1383- مشهد

26)تخلیص و تعیین ویژگیهای آنزیم اوره آز تولید شده توسط آسپرژیلوس نایجرPTCC 5011-گزارش مقالات چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي- صفحه 503- مرداد1384- کرمان

27) آشنایی با کاربردهای پزشکی نانو گزارش مقالات چهارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحه 59O - بهمن 1384- تهران

28) تعیین فاصله مرجع برای لیپیدهای خون گزارش مقالات چهارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - صفحهO - بهمن 1384- تهران

29) مقایسه تطبیقی مراحل ثبت اختراع در اتحادیه اروپا، ژاپن، و امریکا گزارش مقالات نخستین همایش علمی کاربردی ثبت نوین - صفحه 20- پاییز 1385- تهران

30) استانداردها در آزمایشگاه یا بخش تشخیص ملکولی گزارش مقالات پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- صفحه 26- دیماه 1385- تهران

31) اجازة آگاهانه قبلي در تحقيقات پزشكي- گزارش مقالات اولين كنگرة بين المللي و ششمين كنگرة كشوري ارتقاء کیفیت

/ 0 نظر / 33 بازدید