# عوارض

دیابت ملیتوس

مطالب كليات، طبقه بندي و تشخيص ديابت مکانیزمهای ملکولی عوارض دیابت قندی بیماریهای نورودژنراتیو همراه با دیابت ملیتوس ارزش تشخيصي و استانداردسازي هموگلوبين A1C نفروپاتی دیابتی كليات، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید